Chi tiết bài viết - Xã Gio Mỹ - Gio Linh

Hướng dẫn thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú; Đăng ký cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, Đăng ký xóa thường trú; Đăng ký hỗ trợ mai táng phí.    Nhóm 1: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú; Đăng ký cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

   Theo đó:

   Bước 1: Công dân đăng nhập và chọn hồ sơ DVC liên thông (Khai sinh, Thường trú, Cấp thẻ BHYT dưới 6 tuổi trên Cổng DVC quốc gia

   Bước 2:  Cổng DVC quốc gia tự động điều hướng công dân đến Phần mềm DVC liên thông (Bộ Công an).

   Bước 3:  Công dân điền đơn và đính kèm các thành phần hồ sơ theo yêu cầu trên Phần mềm DVC liên thông.

   Bước 4:  Cán bộ hộ tịch phường/xã tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký khai sinh

   Bước 5: Cán bộ công an phường/xã tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thường trú

   Bước 6: Cán bộ BHXH tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

   Bước 7:  Phần mềm MCĐT đồng bộ hồ sơ và trạng thái hồ sơ khi có thay đổi về trạng thái xử lý hồ sơ trên các Phần mềm của Bộ ngành.

   Nhóm 2: Đăng ký khai tử, Đăng ký xóa thường trú; Đăng ký hỗ trợ mai táng phí

   Theo đó:

   Bước 1: Công dân đăng nhập và chọn hồ sơ DVC liên thông (Khai tử, Xóa thường trú, Cấp thẻ BHYT dưới 6 tuổi trên Cổng DVC quốc gia

   Bước 2: Cổng DVC quốc gia tự động điều hướng công dân đến Phần mềm DVC liên thông (Bộ Công an).

   Bước 3: Công dân điền đơn và đính kèm các thành phần hồ sơ theo yêu cầu trên Phần mềm DVC liên thông.

   Bước 4: Cán bộ hộ tịch phường/xã tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký khai tử

   Bước 5: Cán bộ công an phường/xã tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký xóa thường trú

   Bước 6: Cán bộ LĐTBXH phường/xã tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký hỗ trợ mai táng phí

   Bước 7: Phần mềm MCĐT đồng bộ hồ sơ và trạng thái hồ sơ khi có thay đổi về trạng thái xử lý hồ sơ trên các Phần mềm của Bộ ngành.