Chi tiết bài viết - Xã Gio Mỹ - Gio Linh

Triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông

Triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông Ngày 19/9/2023, UBND xã ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND triển khai thực hiện cung cấp 02 nhóm dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử -Xoá đăng ký thường trú -Trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ mai táng trên địa bàn xã Gio Mỹ.

Việc triển khai Kế hoạch trên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, các tiện ích khác trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, mang lại lợi ích cho người dân trong việc giảm thời gian, chi phí đi lại, công dân chỉ cần thực hiện 1 lần nhưng có thể giải quyết được 3 TTHC kèm theo. Đồng thời, giúp cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT như: giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin.

Bên cạnh đó, sẽ tăng lượng giao dịch về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và sử dụng các tiện ích khác trên Cổng dịch vụ công. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết TTHC; đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Tại Kế hoạch này, UBND xã yêu cầu các hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền. Trong đó, tập trung tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin; công khai TTHC theo hình thức điện tử; thông qua các hội nghị và sinh hoạt cộng đồng; thông qua các ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook,...); thông qua hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về giá trị, lợi ích của dịch vụ công trực tuyến nói chung, cũng như dịch vụ công liên thông 2 nhóm TTHC liên thông nói riêng. Đăng ký sử dụng tài khoản dịch vụ công, ứng dụng định danh điện tử VNeID để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện các TTHC trên, đảm bảo chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả./.