Chi tiết bài viết - Xã Gio Mỹ - Gio Linh

Hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư nghỉ việc

Hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư nghỉ việc


Cán bộ, công chức cấp xã ngày càng nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu quả hơn


Trong thời gian qua, các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng dôi dư cán bộ, công chức nên đã giải quyết được một lượng cán bộ dôi dư tại các xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, tại các xã, thị trấn sắp xếp đơn vị hành chính trên toàn tỉnh vẫn còn dôi dư 121 người. Đa số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư hiện nay tuổi đời còn trẻ, trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm và luôn hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ nên khó khăn trong việc giải quyết dôi dư.

Để khuyến khích cán bộ, công chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã thôi việc hoặc bố trí lại chức danh người hoạt động không chuyên trách do dôi dư khi sắp xếp tổ chức, bộ máy trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 49).

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 49, toàn tỉnh chỉ mới giải quyết thôi việc được cho 29 cán bộ, công chức xã dôi dư với tổng kinh phí chi trả hỗ trợ là 855 triệu đồng.

Nguyên nhân thực hiện sắp xếp được ít cán bộ, công chức dôi dư là do chính sách hỗ trợ chưa thực sự khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã thực hiện tinh giản biên chế vì mức hỗ trợ còn thấp và chỉ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức thôi việc ngay hoặc bố trí lại người hoạt động không chuyên cấp xã. C

òn đối với cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì chưa được thực hiện.

Do đó, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ phù hợp để khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã thực hiện tinh giản biên chế nhằm giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức cấp xã bị dôi dư, đảm bảo đến hết năm 2024 không còn dôi dư cán bộ, công chức cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính.

Nhằm hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp xã dôi dư này, khuyến khích họ nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII đã ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là áp dụng cho cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

Mức hỗ trợ mỗi cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi, ngoài chính sách hiện nay của Chính phủ quy định thì mỗi năm công tác đóng bảo hiểm xã hội được hỗ trợ 0,5 tháng tiền lương và phụ cấp hiện hưởng.

Đối với cán bộ, công chức thôi việc ngay, ngoài chính sách hiện nay của Chính phủ quy định thì cứ mỗi năm công tác đóng bảo hiểm xã hội được hỗ trợ thêm 1 tháng tiền lương và phụ cấp hiện hưởng, mức hỗ trợ thấp nhất là bằng 6 tháng lương và phụ cấp hiện hưởng.

Toàn tỉnh hiện có 121 người được hưởng chính sách này, trong đó có 60 người thôi việc và 61 người nghỉ hưu trước tuổi. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện gần 12 tỉ đồng, bình quân mỗi người được hỗ trợ gần 98 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư của tỉnh theo nghị quyết của HĐND tỉnh khóa VIII tại kỳ họp thứ 14 đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Chính sách này cũng đảm bảo tính khả thi trong điều kiện ngân sách của tỉnh.

Việc hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND tỉnh lần này không áp dụng đối với các trường hợp: cán bộ, công chức cấp xã có sắp xếp đơn vị hành chính nhưng không thuộc diện dôi dư và các xã, phường, thị trấn không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính thực hiện tinh giản biên chế; cán bộ cấp xã đang hưởng chế độ hưu trí nghỉ việc do dôi dư; cán bộ nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm.

Với sự hỗ trợ của tỉnh thực hiện theo chính sách này vừa khắc phục được những tồn tại về công tác cán bộ do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, vừa đảm bảo được chế độ cho những cán bộ, công chức dôi dư. Phấn đấu đến ngày 31/12/2024, toàn tỉnh hoàn thành giải quyết việc dôi dư cán bộ, công chức cấp xã.